سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

گروه بندی
لیست کامل مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان (دارای پروانه اشتغال )
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره نظام مهندسی
همراه
رشته
اعتبار پروانه
پ طراحی
پ نظارت
پ اجرا
نوع فعالیت
نام شرکت
شهرستان
عضو دفتر
وضعیت
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
حامد آزادیجان محمد33-3-1-0464609183618027عمران1405/07/12330مجری ساوه0 فعال
سمیه فراهانیمحمد33-3-0-0586509120686076عمران1405/08/17022مجری اراک0 فعال
محمد کاظمآب پیکرصفر33-3-0-0085409188626037عمران1404/06/27011نظارت ساوه0 فعال
عزت الهآبائیمحمد ابراهیم33-3-1-0030709181614708عمران1402/09/26011نظارت اراک0 فعال
الههآبائی زادهخلیل33-5-0-0745009183678103برق1405/10/03030نظارت فرمهین0 فعال
اباذرآبادهحسین33-4-0-0778209150471465مکانیک1405/06/29220طراحی و نظارت اراک210 فعال
مسعودآبادیانمحمد33-3-0-0555209188604501عمران1403/11/25002حقوقی آزمایشگاهپایاب آزما خاکاراک0 فعال
معینآباقری محمدابراهیم33-3-0-0506409359628119عمران1403/08/12023نظارت اراک0 فعال
پریساآباقری مرزیجرانیغلامعلی33-3-1-0656509186913343عمران1404/06/21030نظارت اراک0 فعال
محمودآباقری مرزیجرانیعبداله33-3-0-0128309181605487عمران1403/08/12011نظارت اراک0 فعال
نصرالهآبیار بهبهانیشیرخان33-3-1-0062109188641012عمران1404/12/01011مجری حقوقیرسام آروند ویرااراک1701124 فعال
اردوانآتش زبان غلامرضا33-3-0-0421909371616869عمران1404/04/04222نظارت خمین0 فعال
آیدینآتش زبانعلی33-3-0-0366709183639931عمران1405/11/28003مجری اراک0 فعال
آرشآتشیانابوالقاسم33-5-0-0362209188637587برق1404/04/26220طراحی و نظارت اراک117 فعال
محمدآجرلوعزیزاله33-3-0-0628709188491558عمران1400/12/29033مجری اراک0 فعال
حامدآجرلومحمد حسن33-3-0-0652109181630150عمران1403/10/30033حقوقی آزمایشگاهآژند خاک سورناراک0 فعال
مجتبیآخانیمیرزاجان33-3-1-0027809181622249عمران1405/06/04011نظارت اراک0 فعال
محسنآخانی سنجانیمحمدصادق33-3-0-0521709186022351عمران1399/09/15033نظارت اراک0غير فعال
شهریارآخوندزادهخسرو33-1-0-0388809125031487معماري1402/11/28022نظارت اراک0 فعال
حسینآخوندزادهخسرو33-3-0-0251009188640837عمران1405/10/02112فقط طراحی اراک122 فعال
محمدآخوندیغلامرضا33-1-1-0727609189677017معماري1404/06/30030نظارت شازند0 فعال
منصورآخوندیغلامعباس33-1-0-0751209357227439معماري1405/10/03033نظارت تفرش0 فعال
مهدیهآدشتهءاصغر33-1-1-0795109359668688معماري1405/11/28030نظارت تفرش0 فعال
مهدیآذر پور سیاهکلیحجت اله33-4-1-0314409128555722مکانیک1402/08/20020نظارت ساوه0 فعال
منیژهآذر پور سیاهکلیحجت اله33-4-1-0314509113419461مکانیک1405/06/18010نظارت ساوه0 فعال
علیآذربایجانیمرتضی33-6-0-0282409053023989نقشه برداري1398/11/30220نظارت اراک0غير فعال
شیماآذریعلی اکبر33-4-0-0119709188619975مکانیک1403/07/20110فقط طراحی اراک117 فعال
علیآرضائیمرتضی33-3-0-0249909183656076عمران1403/12/24111طراحی و نظارت محلات165 فعال
بهزادآرمان فرغلامعلی33-3-0-0038609188612215عمران1403/02/18111حقوقی انبوه سازسپند بتناراک0 فعال
معینآرمان فربهزاد33-3-0-0547709120276937عمران1404/07/01022مجری حقوقیسپهرسازه ایده پارس سهامی خاصاراک1701188 فعال
هادیآریان مهرمحمد33-5-0-0139209186437922برق1404/08/21030نظارت ساوه0 فعال
ولی الهآریان مهرمحمد33-3-1-0241409189560823عمران1403/01/21020نظارت کمیجان0 فعال
مصطفیآرینعلی اکبر33-3-0-0098209183637989عمران1404/08/09012نظارت اراک0 فعال
علیآرین مهرمحمد ابراهیم33-3-1-0405009183602298عمران1403/09/14002حقوقی آزمایشگاهدوام سنج خاک بتناراک0 فعال
امینآزادمهدی33-3-0-0543509189602263عمران1404/02/26023نظارت اراک0 فعال
نیرهآزادابراهیم33-1-0-0556409184319261معماري1405/02/20200فقط طراحی اراک32 فعال
فرزادآزادغلامرضا33-3-0-0450209187641544عمران1405/11/01111طراحی و مجری اراک130 فعال
فرزانهآزادمهرمحمد33-5-0-0635009183622292برق1400/12/29030نظارت اراک0غير فعال
بیژن آزادیمراد33-5-0-0586809189610966برق1405/02/05223نظارت اراک0 فعال
حمیدآزادی فرشعبان 33-3-1-0380409188612640عمران1403/10/15032مجری اراک0 فعال
محمدآستانهاحمدرضا33-3-0-0634009186980851عمران1403/07/12033نظارت اراک0 فعال
حبیب الهآسترکیامید علی33-3-1-0255409189569158عمران1404/07/03022مجری اراک0 فعال
عرفانآسترکیابوالفضل33-3-0-0756109186002133عمران1405/09/08033نظارت محلات0 فعال
هادیآسلیمیعلی اکبر33-3-0-0226709187640450عمران1403/10/15022نظارت اراک0 فعال
علیآسنجرانیمنصور33-4-1-0376109188492629مکانیک1404/06/14020حقوقی آزمایشگاهسازه آزمای نوین کاوهاراک0غير فعال
هاشمآشتیانی عراقیغلامحسین33-3-0-0250409183621189عمران1403/11/12030نظارت اشتیان0 فعال
پرستوآشفتهحسن33-3-0-0714109184979554عمران1404/01/22030نظارت اراک0 فعال
مسعودآشفتهعلی اکبر33-3-1-0436309394845979عمران1403/11/23002مجری اراک0 فعال
محسنآشناورصحبت اله33-6-0-0278409186911340نقشه برداري1404/05/12110نظارت اراک0 فعال
میثمآشوری مصطفی33-4-1-0392209183623044مکانیک1404/05/04020نظارت اراک0 فعال
مهدیآشوریعلی اکبر33-3-0-0437909123584501عمران1402/08/25011نظارت محلات0 فعال
امیدآقا زاده گرمی مرحمت33-3-0-0508209390402011عمران1403/05/16030نظارت ساوه0 فعال
سید محمدآقا میریسید یونس33-3-0-0306209192560816عمران1405/07/19013نظارت ساوه0 فعال
مهردادآقا کریم علمدارمحمد علی33-4-1-0075809183682331مکانیک1402/09/25010ناظر/طراح حقوقیآکام طره واده(ناظر)اراک0 فعال
علیآقائیصفر33-3-0-0030409188602191عمران1404/07/19111طراحی و نظارت اراک32 فعال
محمدآقائیصفر33-3-0-0087909183617929عمران1403/10/19222طراحی و نظارت اراک32 فعال
روح الهآقائیشاحسین33-4-0-0071409183633585مکانیک1402/10/28110طراحی و نظارت اراک57 فعال
ناصرآقائینجی اله33-3-0-0181209352494836عمران1402/02/11011مجری حقوقیرهام سبحان پیشگاماراک1700017 فعال
زهراآقائیخدامراد33-3-0-0445709188496110عمران1405/11/01012نظارت اراک0 فعال
احمدآقائیمحمد33-5-1-0404609184354990برق1403/03/01220طراحی و نظارت اراک164 فعال
سیداسماعیلآقائیمحمد33-3-1-0518309188607622عمران1401/05/01003مجری حقوقیپادرا ایده پردازاراک1700104غير فعال
علیآقااکبریابوالحسن33-4-0-0267509123514156مکانیک1403/03/05110طراحی و نظارت اراک139 فعال
غلامرضاآقابابائیمحمود33-3-1-0689009195598736عمران1402/12/22003مجری اراک0 فعال
زهراآقابکلوییحسین33-1-1-0751009188696076معماري1405/03/21033نظارت اشتیان0 فعال
محمدآقاجانیحجت الله33-3-0-0668409187584070عمران1402/04/13033مجری حقوقیمهام برج فرتاکاراک1701133 فعال
محمدآقاجانیاسمعیل33-3-0-0243209125550244عمران1405/01/24011نظارت ساوه0 فعال
محمدآقاخانیعبدا...33-4-1-0196109183484840مکانیک1404/07/26010نظارت اراک0 فعال
امیرحسینآقاخانیعلی33-3-0-0698409126760187عمران1403/09/02033مجری اراک0 فعال
محمدآقاخانیمجتبی33-3-0-0624109188643133عمران1404/06/21022نظارت اراک0 فعال
مریمآقارضیحمزه33-5-0-0220909183625263برق1404/04/27220نظارت اراک0 فعال
حمیدآقاسی خانیعطاب اله33-3-0-0084209183682716عمران1404/02/31013نظارت اراک0 فعال
ابوالقاسمآقاصفریعلی آقا33-3-1-0023409188614973عمران1405/01/07011نظارت اراک0 فعال
عاطفهآقاگلی مرزیجرانیمحمد33-3-0-0756909391787563عمران1405/07/26003مجری اراک0 فعال
مهیارآقامحمدیغلامعباس33-3-0-0648309129618367عمران1403/01/28003مجری اراک0 فعال
عبدالعظیمآقامحمدیمحمدقاسم33-5-1-0691409128537753برق1403/02/01030نظارت تفرش0 فعال
محمد آقانجفی محمد حسن33-3-0-0694809186022280عمران1403/03/18030حقوقی آزمایشگاهکاوش آزمای ساوهخمین0 فعال
حسینآگاهاحمد33-3-0-0239109124551554عمران1404/07/25032نظارت ساوه0 فعال
سهیلآل خمیسجاسم33-5-0-0114909181616503برق1403/02/08110نظارت اراک17 فعال
فوادآل خمیسفیصل33-3-1-0169209183641885عمران1404/08/04031مجری اراک0 فعال
محمد علیآل طاهرجمال33-3-0-0038709181650160عمران1405/06/12111طراحی و نظارت خمین81 فعال
الههآل طاهرسعید33-1-0-0508009183655227معماري1405/02/19222نظارت ساوه0 فعال
لیلاآل طاهرمحمد علی33-1-0-0651309379462518معماري1405/07/30300فقط طراحی خمین81 فعال
سید مهرانآل طهسید محمد33-3-0-0307109188646517عمران1405/05/07022نظارت اراک0 فعال
فاطمهآمره برهان اله33-3-0-0664209186992053عمران1404/03/17033نظارت اراک0 فعال
آناآنالوئیعلی33-3-0-0357809183649869عمران1405/10/02223طراحی و مجری زرندیه150 فعال
محمد علیآنجفیمحمد33-5-0-0447309186292800برق1402/10/28220نظارت اراک0 فعال
ابوالفضلآنجفی مرزیجرانیابراهیم33-5-1-0705909184771155برق1405/03/25330طراحی و نظارت اراک199 فعال
حمزهآنقی نجفعلی33-1-0-0409609183600670معماري1403/07/12202حقوقی انبوه سازمعمار ایوان طاق کسریاراک0غير فعال
علی اکبرآهنگریشکر اله33-3-0-0191909188623367عمران1403/11/30022نظارت اراک0 فعال
حمید رضاآهنگریشکرالله33-3-1-0715809120709504عمران1404/04/22030نظارت شازند0 فعال
نرگسآوانلو آوهابوالفضل33-1-0-0633909120686769معماري1404/06/13200فقط طراحی ساوه194 فعال
مهدیآیتیعلیرضا33-3-0-0527109183620700عمران1405/06/04022نظارت اراک0 فعال
سعیدآیتیمراد علی33-3-0-0332509181622393عمران1401/06/25022نظارت اراک0 فعال
احمدابابائیحسین33-4-0-0671609050524894مکانیک1405/07/08022حقوقی آزمایشگاهآروید آزماتفرش0 فعال
علیابابائیحسین33-3-0-0671509188617211عمران1402/06/20030نظارت تفرش0 فعال
علیابراهیم ابادیاسداله33-3-1-0150009181600025عمران1404/02/12011مجری حقوقیآباد ساخت آرویناراک1701156 فعال
روح الهابراهیم دوستحسینعلی33-3-0-0149409183651708عمران1405/11/01011مجری خمین0 فعال
مهدیابراهیم نژادمحمد33-5-0-0151809181663645برق1403/10/25110طراحی و نظارت دلیجان92 فعال
رسولابراهیمیغلامرضا33-4-1-0077309183159267مکانیک1403/02/15010نظارت اراک0 فعال
محمد تقیابراهیمیعباس33-3-0-0061509188654281عمران1405/06/04111طراحی و مجری دلیجان90 فعال
[Condition]ساختن فیلتر  



ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست