سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

نوع درخواست: صدور اولین پروانه:                      
تمدید:
  تغییر کد:
  صدور المثنی-مفقودی:
  پروانه آموزشی:
ارتقا  :                   
اخذ صلاحیت جدید:             
  ماده 27:
  طرح و اجرای گود،پی و سازه های نگهبان
  ارزیابی،طرح و اجرای بهسازی
بازرسی گاز :            
  تغییر مدرک دانشنامه با ذکر مقطع تحصیلی :
نام دوره های ارتقا:
نام و نام خانوادگی :
شماره عضویت :
شماره پروانه اشتغال :
در رشته:

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست