سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

نمایش مجریانی که مرحله سوم را اعلام نموده اندگروه بندی
لیست مجریان طبق اولویت
ردیف
کد مهندس
نام خانوادگی
نام
پایه . م
همراه
وضعیت
تاریخ اعتبار پروانه
شهرستان
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 316پاک طینتصابر109122573522کار ندارد1403/02/15اراک
 14234آزادفرزاد109187641544کار ندارد1405/11/01اراک
 1381فراهانیمجتبی209186001174کار ندارد1404/01/27اراک
 1700177رجبیعبداله209183607324کار ندارد1404/02/26اراک
 1700195شفیعیامیر309183494651کار ندارد1404/02/16اراک
 1701425امیری هزاوهوحید309358522593کار ندارد1403/11/25اراک
 1701880کارخانهزهرا309188639058کار ندارد1405/05/29اراک
 1703034حبیبیعلی309183612292کار ندارد1402/12/12اراک
 1703035طاهریبنیامین309120454695کار ندارد1402/12/15اراک
 1703056فلاح آقاخانیمحمد309123462768کار ندارد1403/01/16اراک
 1703065یاسبلاغیرضا309379462619کار ندارد1403/01/16اراک
 1703102مشهدیرضا309183625653کار ندارد1403/12/01اراک
 1703121داودآبادیجواد309187615838کار ندارد1405/05/07اراک
 1703139حیدریمحمد309187623586کار ندارد1403/03/10اراک
 1703173خنجینیمهدی309120947963کار ندارد1403/03/30اراک
 1703174رحیمیمحمد309120941684کار ندارد1403/03/30اراک
 1703193صالحی مرزیجرانیامیر309183642182کار ندارد1403/05/05اراک
 1703383روستایی سعید 309188510262کار ندارد1404/05/03اراک
 1703470مقدسیعلی309383987576کار ندارد1404/06/07اراک
 1703493خطیبیاحسان309188611707کار ندارد1405/08/28اراک
بعدی >Next1110987654321Prev< قبلیPage 1 of 11 (208 items)
[Condition]ساختن فیلتر  
راهنمای رنگها:    
گذشتن تاریخ اعتبار پروانه .
عدم ثبت پایه مجری .  ارسال به ...
               
XLSX
ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست