سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

فرم نظام پیشنهادات و انتقادات


وفق ماده 80 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف افزایش مشارکت کارکنان ، اعضاء و گروه های تخصصی و ارباب رجوع های سازمان و استفاده بهینه از یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل و مشکلات و یافتن راه حل های بهینه و نظم بخشیدن به روند دریافت رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات، سیستم نظام پیشنهادات در سایت سازمان ایجاد گردید. نیاز سیستمی مبنی بر نظام يا سيستم پيشنهادات ، تكنيكي است كه مي توان از فكر و انديشه هاي كاركنان / اعضاء/مشتریان براي مسئله يابي، چاره جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست. پيشنهادات فقط انتقاد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي گردد. فقط به بيان مشكلات پرداخته نمي شود بلكه راه حل هاي رفع مشكلات نيز ارائه مي شود از اين طريق كاركنان، اعضا، ارباب رجوع های سازمان مي توانند به همه امور و فعاليت هاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص تدوين و ارائه نمايند. به منظور ایجاد اعتماد در همکاران، اعضا و ارباب رجوع در آزادانه انتقادات و پیشنهادات در سایت سازمان در قسمت نظام پیشنهادات دو گزینه ارسال با نام و بی نام در نظر گرفته شده است. در صورت انتخاب گزینه با نام ( کارمندان با کد پرسنلی و اعضاء با شماره پروانه و مالکین با کد ملی و شماره تلفن ) پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت می نمایند . در صورتیکه پیغامی بی نام به سایت سازمان ارسال گردد به هیچ عنوان امکان دسترسی به اطلاعات هویتی ایشان وجود نخواهد داشت.نوع ثبت:


کد ملی:
 

نام و نام خانوادگی:

شماره تلفن همراه:

پست الکترونیک:

عنوان نظر:
 

پیشنهادات:

انتقادات:

پاسخ کمیته نظام پیشنهادات به نظرات ثبت شده در همین صفحه در بخش پیگیری نظرات ثبت شده قابل مشاهده می باشد.

   
گروه بندی
مشاهده وضعیت نظر ثبت شده
عنوان نظر
تاریخ ارسال
وضعیت
پاسخ کمیته نظام پیشنهادات/انتقادات
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
هیچ رکوردی وجود ندارد
    
[Condition]ساختن فیلتر  


واحد رسیدگی کننده: کمیته نظام پیشنهادات و انتقاداتپیگیری نظرات ثبت شده

کد پیگیری: